Kế hoạch
KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

Về việc bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục và đào tạo quận Ô Môn năm 2016