Nhà trường
Quay lại

Tap huan

Ngày 11/07/2018, 09:25
tap huan lai
anh truong

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan và tổ chức công đoàn đề ra, phấn đấu không để vi phạm kỷ luật đối với bản thân.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

- Trong quá trình công tác luôn cố gắng tạo ra sự đoàn kết với đồng nghiệp.

- Trung thực trong công việc cũng như trong các báo cáo mà cơ quan và cấp trên yêu cầu.

- Có thái độ hòa nhả, khiêm tốn đối với nhân dân khi giao tiếp trong công việc.

- Có tinh thần hợp tác trong công việc với đồng nghiệp với các đoàn thể

trong cơ quan để thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành công việc chuyên môn của minh.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên 

hai