Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 57787
Tin tức - Sự kiện
Quay lại

MỪNG XUÂN ĐINH DẬU

Ngày 25/11/2016, 09:11
Mừng xuân nâng bút chúc trường. Hai mươi nắm vững sắc xuân dạt dào.

Möøng xuaân Ñinh Daäu

Möøng xuaân naâng buùt chuùc tröôøng

Hai möôi naêm vöõng saéc xuaân daït daøo

Moïi maët thaønh tích ñeàu cao

Thi ñua daïy toát veû vang caû tröôøng.

 

Chuùc heát taäp theå tröôøng ta

Söùc khoûe, haïnh phuùc, gia ñình an khang

Ñoaøn keát, nhieät huyeát, haêng say

Laøm theo lôøi daïy Baùc - Hoà Chí Minh.

 

Naêm nay xuaân môùi thaønh coâng

Ñinh Daäu saùnh böôùc ñöa tröôøng tieán xa

Phan Boäi Chaâu - Moät maùi tröôøng

Höông xuaân ñang ñeán cuøng ngaøn yeâu thöông.

Lavender Tran

Nhà trường
Khách mời và BGH nhà trường

Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2019, Trường TH Phan Bội Châu đã long...

Sau quá trình tuyển chọn khắt khe từ các đơn vị hoạt động, toàn...

anh truong

tap huan lai

Dân tộc ta có truyền thống: “Tôn sư trọng đạo”, nét đẹp ấy đã được...

Đảng - Đoàn thể

Chiều 20/5, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh...

Vào lúc 7 giờ ngày 20/05/2016, Hội thi Tin học trẻ Tp. Cần Thơ lần...

BCH liên đội ra mắt

Đại hội liên đội tạo môi trường cho đội viên và tập thể Liên đội...

Chuẩn bị trình diễn

Trong trường tiểu học, hoạt động tập thể là một hoạt động ngoại...